رضایت آگاهانه

 هویت و پاسخهای شما محرمانه خواهند ماند, و شما حق دارید که هر سوالی را پاسخ ندهید  .

 

با کلیک کردن در قسمت زیر شما تصدیق میکنید که از هدف این بررسی مطلع شده اید و آن را درک میکنید, و آزادانه رضایت میدهید به شرکت در این نظر سنجی. و در ضمن گواهی میدهید که سن شما ۱۸سال و یا بالاتر است. لطفا با انتخاب و کلیک کردن  \”موافق و ادامه \”  قبول این نکات بالا را عرض کنید.  و یا با انتخاب و کلیک \”مخالف\” ادامه شرکت در این نظر سنجی را به اتمام برسانید.